Statut

                                     

                          STATUT
                                 
NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
  „CHATKA SKRZATKA” 
                W LEGNICY                      

 

Podstawy prawne:

1.  Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r,-Prawo oświatowe {Dz,U z  2017 .poz 59}

2. Ustawa z dnia 14 września 2016 r.- Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe {Dz.U 2017 r. poz 60 )

3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2009r nr.157,poz1240 ze zmianami, art.11)

4. Ustawa z dnia 7 września1991 r. o systemie  oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz   1943 i 1954 )

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

   ( Dz.U. z 2015 r.poz 1270)

6.Rozporządzeń wykonawczych do ustawy o systemie oświaty ,dotyczących placówek niepublicznych

7. Ustawy z dnia 26czerwca 1974 r. - Kodeks pracy ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z póżn.zm. )

8.  Konwencja praw dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów  Zjednoczonych z dnia  20 listopada  1989 r. (Dz.U.z 1991 r. Nr.120  poz 526 ze zmianami)Rozdział 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

1.1.  Niepubliczne Przedszkole „Chatka Skrzatka” zwane dalej „przedszkolem” jest przedszkolem niepublicznym.      Siedziba przedszkola znajduje się  w Legnicy przy ul. Mickiewicza 31 /1

1.2. Posiadamy wpis do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych miasta Legnicy  nr 215/2012

1.3.Organem prowadzącym przedszkole od dnia 01.09.2022 r. jest osoba fizyczna Pani Grażyna Łabaz

1.4.  Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad przedszkolem  jest   Dolnośląskie   Kuratorium    Oświaty  we  Wrocławiu

1.5.  Przedmiot działalności: Przedszkole prowadzi działalność w zakresie dydaktyki, wychowania i opieki nad dziećmi w wieku 2,5 – 7 lat.

1.6.  W przedszkolu przewidziano3 grupy, do 12 dzieci w grupie .

a) w przypadku przyjęcia do oddziału dzieci niepełnosprawnych w ilości 3-5, liczba wychowanków  powinna wynosić od 15-20.        

1.7.  Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu:

                                 PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE „CHATKA SKRZATKA”                                 

UL. ADAMA MICKIEWICZA 31/1, 59-220 LEGNICA


Rozdział 2. CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

2.1.  Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz z aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Celem przedszkola jest:

1)  wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,

2)  budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,

3)  kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,

4)  rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,

5)  stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,

6)  troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną,

7)  zachęcenie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,

8)  budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,

9)  wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,

10) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej ( do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,

11) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej,

12) w przypadku uczęszczania do przedszkola dziecka innej narodowości zadaniem przedszkola jest umożliwienie takiemu dziecku utrzymania poczucia tożsamości narodowej, religijnej i etnicznej,

13) udzielanie dzieciom opieki psychologicznej i pedagogicznej m. in. przez:

a)  współpracę przedszkola  z poradnią psychologiczno -pedagogiczną,

b)  opracowywania indywidualnych bądź grupowych programów wspierających i korygujących rozwój dziecka, prowadzenie przez nauczyciela indywidualnej pracy w tym zakresie,

14)  zapewnianie dzieciom w wieku od 2.5 lat prawa do wychowania przedszkolnego, a od dnia 1 września 2017 r. obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci 6-letnich do podjęcia  nauki  w  szkole  podstawowej,

15) W przedszkolu organizowana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna zgodnie z przepisami w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka mające na celu stymulowanie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności  do czasu podjęcia nauki w szkole .

16) organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, jeżeli takie zostaną zakwalifikowane m.in.przez:

a) organizowanie zajęć rewalidacyjnych - 3 godz/tydz

b) organizacja nauczania na podstawie orzeczenia kwalifikacyjnego poradni psychologiczno-pedagogicznej,

c) organizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka mające na celu stymulowanie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności  do czasu podjęcia nauki w szkole - 1 godz/tydz

d) stwarzanie przyjemnej atmosfery wobec dzieci z niepełnosprawnością

e) zajęcia rewalidacyjne i z wczesnego wspomagania prowadzone  są przez specjalistów  firmy  zewnętrznej lub przez specjalistów zatrudnionych w przedszkolu

2.  W ramach wykonywania zadań opiekuńczych  Niepubliczne Przedszkole „ Chatka Skrzatka” w Legnicy  prowadzi  świadczenia opiekuńczo- bytowe  oraz  realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego. Powyższe zadania  realizowane są  poprzez zapewnienie opieki

i organizację zajęć wspierających prawidłowy rozwój dziecka, a w szczególności poprzez :

1)  działania opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dziecka, zapewniające mu bezpieczne funkcjonowanie podczas zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem w tym:

a)  opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza przedszkolem sprawowaną przez  nauczyciela,

b)  przygotowywanie miejsca i zapewnienia dziecku warunków do zabawy, wypoczynku i snu,

c)  nadzór nauczycieli i pracowników obsługi nad wypoczywającym dzieckiem i w czasie spożywania przez dziecko posiłków,

d)  nadzór nauczyciela nad dzieckiem w trakcie jego samodzielnych, indywidualnych zabaw na wolnym powietrzu

2)  działania umożliwiające realizację programów autorskich i innowacji poszerzających podstawę programową;

3)  organizacje gier i zabaw wspomagające rozwój fizyczny i psychofizyczny dziecka, usprawniających i korygujących wady wymowy dziecka, rozwijających zainteresowania dziecka otaczającym go światem oraz umożliwiające dziecku właściwy rozwój emocjonalny i społeczny.

3.  Zadania opiekuńcze przedszkola, realizowane są w sposób odpowiedni do wieku dzieci i potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy:

1)  opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza przedszkolem sprawuje nauczyciel,

2)  opiekę nad dziećmi w czasie zajęć dodatkowych, np. logopedia, język angielski sprawuje osoba prowadząca zajęcia, w czasie zajęć rytmiki - osoba prowadząca z nauczycielem,

3)  organizując zajęcia poza terenem przedszkola, nauczyciel w szczególności:

a)  ustala liczbę dzieci i liczbę personelu biorących w nich udział:

-   dla dzieci 2,5 -4 letnich jednego opiekuna na dziesięcioro dzieci,

-   dla dzieci 5-7 letnich jednego opiekuna na dwanaścioro dzieci,

b)  zapewnia opiekę innego nauczyciela dzieciom, które z uzasadnionych powodów pozostają w przedszkolu,

c)  zabiera na dalszą wycieczkę środki niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy.

4.  Dyrektor przedszkola  może wystąpić do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, sądu rodzinnego w sytuacji potrzeby podjęcia interwencji ze względu na zaistniałą sytuację rodzinną, losową dziecka.

5.  Dziecko powinno być przyprowadzane do przedszkola i odbierane przez rodziców (opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo.  Upoważnienie udzielane jest w formie pisemnej. Upoważnienie wystawia  co najmniej jeden rodzic (opiekun prawny) dziecka na piśmie z własnoręcznym podpisem. Upoważnienie zawiera: imię i nazwisko osoby upoważnionej, wskazanie dowodu tożsamości (nazwa dokumentu, jego numer i seria), którym będzie się legitymowała przy odbiorze dziecka, podpis upoważniającego. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dokument tożsamości, wskazany w upoważnieniu i na żądanie nauczyciela go okazać. W sytuacjach budzących wątpliwości nauczycielka kontaktuje się z rodzicami. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę.

 

Rozdział 3. ORGANY PRZEDSZKOLA

3.1.  Organami przedszkola są:

1)  Organ Prowadzący -  osoba fizyczna  Grażyna Łabaz,

2)  Dyrektor Przedszkola- Grażyna  Łabaz

 

 

3.2. Obowiązki organu prowadzącego:


1) Organ prowadzący -  Grażyna  Łabaz

  a/podejmuje decyzje długoplanowe dotyczące pracy przedszkola,

  b/zapewnia warunki działania placówki , w tym bezpieczne i higieniczne warunki nauki,wychowania,opieki wykonuje remonty i zadania inwestycyjne,

 c/organizuje administracyjną,finansową,prawną i gospodarczą obsługę przedszkola

 d/wyposaża placówkę w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, wychowawczych wykonywania innych zadań statutowych

 e/ustala wysokość  opłat stałych i zmiennych

 f/dysponuje środkami finansowymi przedszkola i ponosi odpowiedzialność  za ich  wykorzystanie

 g/decyduje o zatrudnieniu i zwalnianiu pracowników

 h/zawiera umowy o pracę zgodnie z Kodeksem Pracy

 i/zawiera umowy z Rodzicami/opiekunami prawnymi o świadczenie usług w placówce

 

3.3.  Obowiązki dyrektora przedszkola :

1)  kierowanie działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz,

2)  sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

3)  współpraca z rodzicami ,

4)  dopuszczanie zaproponowanych przez nauczyciela programów do użytku przedszkolnego,

5)  ustalanie ramowego rozkładu dnia dla każdej grupy

6)  Dyrektor przedszkola decyduje w sprawach:

a)  zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,

b)  przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom placówki,

7.  Dyrektor przedszkola zapewnia możliwość zapoznania się ze statutem pracownikom przedszkola i rodzicom.


Rozdział 4. ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

4.1.  Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku. Zasady doboru dzieci mogą być rozszerzone według zainteresowań, uzdolnień oraz potrzeb .

4.2.  Organizacja przedszkola ustalana jest corocznie z uwzględnieniem wyników rekrutacji dzieci do przedszkola.

4.3.  Organizację pracy przedszkola określa arkusz organizacyjny .

4.4.  W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:

1)  Liczbę oddziałów -przedszkole jest jedno oddziałowe podzielone na trzy grupy

2)  Liczbę dzieci -ilość dzieci które jednocześnie  będą przebywały w przedszkolu nie może przekroczyć  30

3)  Czas pracy przedszkola  od 6.00-20.00 w dni robocze  bez przerwy wakacyjnej,

4)  Liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze i z informacją o stopniu awansu zawodowego nauczycieli

5)  Podaje się liczbę godzin   prowadzonych zajęć przez poszczególnych nauczycieli( Rozporządzenie MEN z 09.08. 2017 r. Dz.U.poz 1591)

6)  Liczbę zajęć dodatkowych

7) Liczbę dzieci niepełnosprawnych


4.5.  Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego. Program jest podawany do wiadomości rodzicom.

4.6.  Na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe .

4.7.  Czas trwania zajęć prowadzonych z dziećmi  2.5-4 letnimi  około 15 min,  z dziećmi 5-7 letnimi  około 30min

4.8. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ  prowadzący /Święta państwowe,kościelne ,konieczny remont pomieszczeń , awarie ,itp. /

4.9.  Przedszkole funkcjonuje od godz. 6.00 do 20.00.

4.10.  Dzienny czas pracy przedszkola ustala organ prowadzący.

4.11.  Terminy przerw w pracy przedszkola ustala  dyrektor przedszkola.

a) W okresie wakacji , Przedszkole jest czynne  w obu miesiącach: lipiec i sierpień, w  godzinach  od 6.00  do  17.00

4.12.  Inne informacje o przedszkolu:

1)  Przyjmowanie dzieci odbywa się w godz. 6.00 do 8.00.

2)  Czas pobytu dziecka w  ramach  czesnego to 9 godz/dziennie,przebywanie dziecka  powyżej  jest  dodatkowo płatne  przez rodziców.

4.13.  Zasady korzystania z wyżywienia i wnoszenia opłat przez  rodziców:

1)  Każde dziecko przyjęte do przedszkola ma prawo do korzystania z czterech posiłków dziennie, mogą być one podzielone na5 posiłków dziennie.

2)  Ze względu na organizację żywienia rodzice zobowiązani są do przestrzegania wyznaczonych godzin przyprowadzania dzieci lub do przekazania informacji telefonicznej o spóźnieniu w danym dniu.

3) W razie nie poinformowania personelu  o  nieobecności dziecka w danym dniu, rodzic jest obciążony opłatą za zamówiony obiad w/g stawki cateringu.

4.14.  W przedszkolu zatrudnia się dyrektora ,nauczycieli oraz pracowników technicznych.

4.15.  Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1 określają przepisy KP.

4.16.Środki finansowe pozyskiwane na działalność przedszkola pochodzą :

       1)dotacji budżetu gminy

      2)opłat  rodziców  wnoszonych  za pobyt dziecka w przedszkolu

          a.opłata wpisowa - jednorazowa przy zapisie dziecka

          b.opłata czesnego -pozostaje stała również w czasie nieobecności dziecka w przedszkolu  / za wyjątkiem

                                     stawki żywieniowej , która w przypadku nieobecności dziecka jest odliczana /

          c.dodatkowe wynagrodzenie za usługi świadczone przez przedszkole określone w umowie cywilnoprawnej

                                      pomiędzy przedszkolem a rodzicami /opiekunami prawnymi/ dziecka.

   4.17.  W celu zapewnienia bezpieczeństwa  dzieciom i nauczycielom , sale dydaktyczne i szatnia Przedszkola zostały objęte monitoringiem . Nagrania obrazu są przechowywane przez okres nie dłuższy niż  3 miesiące

 

Rozdział 5. ZADANIA PRACOWNIKÓW TECHNICZNYCH.          

5.1.  Pracownik techniczny ma obowiązek:

a) utrzymać pomieszczenia przedszkola w czystości

b) dbać o ład i czystość zabawek

c) zgłaszać usterki i awarie

d) pomagać przy podawaniu posiłków.


5.2. Pomoc nauczyciela ma obowiązek:

a) pomóc nauczycielowi w przygotowaniu środków dydaktycznych potrzebnych do zajęć.

b) uczestniczyć w zabawach dowolnych i zorganizowanych,

c) dbać o ład i czystość zabawek,

d) pomóc w prowadzeniu wycieczek  i uroczystości,

e) dbać o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie dzieci,

f) pomóc w czynnościach samoobsługowych dzieci,

g) wykonywać inne czynności zlecone przez dyrektora przedszkola.

 

Rozdział 6. ZADANIA NAUCZYCIELI

6.1.  W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

6.2.  Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo - dydaktyczną i opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora programami zawierającymi treści podstawy programowej, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy, szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

6.3.  Zadania nauczyciela związane  z planowaniem i prowadzeniem pracy wychowawczo - dydaktycznej i odpowiedzialności za jej jakość:

1)  staranna realizacja programu,

2)  planowanie pracy z dziećmi , opracowywanie miesięcznych planów pracy ,

3)  realizowanie zaplanowanych tematyk w trakcie zajęć z całą grupą ,

4)  prowadzenie dokumentacji pedagogicznej dotyczącej oddziału zgodnie z odrębnymi przepisami.

5)  tworzenie pogodnej, spokojnej atmosfery zabawy i nauki,

6)  stwarzanie dzieciom poczucia bezpieczeństwa,

7)  umiejętne kierowanie pracą dziecka przez:  tworzenie sytuacji wychowawczych, dostarczanie treści oraz stosowanie różnorodnych metod i form pracy,

8)  troska o dobro dzieci i poszanowanie ich godności,

9)  nawiązanie indywidualnego kontaktu z każdym dzieckiem w celu indywidualizacji procesu wychowawczo – dydaktycznego,

10) przygotowanie wychowanków do uzyskania dojrzałości szkolnej i podjęcia nauki w szkole,

11) systematyczna współpraca z rodzicami i ich angażowanie w pracę na rzecz przedszkola,

12) składanie propozycji do zadań rocznego planu pracy,

13) prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej (nauczyciele dzieci sześcio i pięcioletnich)

 6.4. Zadania nauczyciela związane z prowadzeniem obserwacji pedagogicznych i ich dokumentowaniem :

1)  poznanie każdego dziecka w celu stworzenia mu warunków do optymalnego rozwoju  na miarę jego indywidualnych potrzeb i możliwości oraz właściwego planowania i realizacji procesu dydaktyczno - wychowawczego i opiekuńczego,

2)  systematyczne prowadzenie i dokumentowanie obserwacji,

3)  wyciąganie wniosków wynikających z obserwacji jako podstawy do ukierunkowania dalszej pracy wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej oraz podejmowanie działań wspierających i korygujących rozwój dziecka,

4)  przedstawianie propozycji formy, sposobu dokumentowania obserwacji w prowadzonym oddziale przedszkolnym,

5)  przygotowanie do dnia 30 kwietnia danego roku szkolnego informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole dla dzieci 5-letnich i 6-letnich.

6. 5. Zadania nauczyciela związane  ze współpracą ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno - pedagogiczną, zdrowotną i inną m.in. należy:

1)  systematyczne poznawanie dzieci, ich dotychczasowego rozwoju, warunków wychowania w rodzinie i środowisku,

2)  obserwowanie zachowania i postępów w rozwoju i ich dokumentowanie,

3)  wyjaśnianie przyczyn nieprawidłowości i odchyleń w zachowaniu i rozwoju,

4)  otaczanie indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków,

5)  otaczanie szczególną opieką dzieci niepełnosprawnych, z deficytami rozwojowymi,

6)  podejmowanie działań korygujących i wspierających rozwój dziecka,

7)  wyrównywanie szans edukacyjnych,

8)  utrzymywanie kontaktu z rodzicami w celu poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci, ustalenia form pomocy ,


6.6.  Dyrektor przedszkola powierza każdą grupę opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału lub przyjętych dodatkowo zadań.

1)  nauczyciel oddziału dba o stan techniczny powierzonego mu sprzętu, przed wejściem do sali zajęć sprawdza sprzęt i urządzenia, a o każdej nieprawidłowości powiadamia dyrektora przedszkola,

2)  nauczyciel na początku roku szkolnego zapoznaje dzieci z zasadami pobytu w sali i korzystania z urządzeń,

3)  dzieci nie mogą oddalać się z sali bez podania powodu i celu wyjścia (np. łazienka, szatnia). Przebywają wówczas pod opieką osoby dorosłej,

4)  podczas nieobecności nauczyciela opiekę nad dziećmi przejmuje pomoc nauczyciela .

5) Pracownicy przedszkola nie stosują wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich poza nagłymi przypadkami ratującymi życie dziecka oraz wynikającymi z konieczności udzielenia dziecku pierwszej pomocy

6.7.  Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczo - dydaktycznej i jej skuteczności wskazane jest, aby nauczyciel prowadził daną grupę przez wszystkie lata pobytu dzieci w przedszkolu.

 

Rozdział 7. PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

7.1.  Do podstawowych praw rodziców dziecka należy:

1)  zapoznanie się z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktyczno-wychowawczej,

2)  uzyskanie na bieżąco rzetelnej informacji na temat aktualnego stanu rozwoju postępów edukacyjnych dziecka,

3)  uzyskanie informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać,

4)  uzyskiwanie porad i wskazówek od nauczycieli  w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

5) uczestniczenia w zajęciach otwartych i uroczystościach przedszkolnych

7.2.  Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

1)  przestrzeganie niniejszego statutu,

2)  przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,

3)  terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,

4)  informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu,

5)  niezwłoczne zawiadomienie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,

6)  zapewnienia regularnego uczęszczania do przedszkola dzieci podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego,

7)  wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka,

7.3.  Rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

7.4.  Formy współdziałania rodziców i nauczycieli :

1)  nauczyciele każdego oddziału prowadzą kąciki informacyjne dla rodziców zawierające tematykę planów miesięcznych,

2)  przedszkole prowadzi ogólną tablicę informacyjną dla rodziców zawierającą wydarzenia z życia przedszkola, ogłoszenia, informacje i treści mające na celu pedagogizację rodziców.

3)  w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizuje się spotkania ze wszystkimi rodzicami w miarę potrzeb bieżących, lecz nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, oraz konsultacje indywidualne z wychowawcą grupy w miarę potrzeb.

7.5.  Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 7 lat.

7.6.  Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego może uczęszczać do przedszkola, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 7 lat.

7.7.  Przyjęcia dzieci do przedszkola odbywają się zgodnie z Regulaminem rekrutacji i przyjęć do Niepublicznego Przedszkola  „Chatka Skrzatka”

7.8.  Dziecko uczęszczające do przedszkola ma prawo do:

1)  akceptacji takim jakim jest,

2)  samotności i spokoju gdy tego potrzebuje ,

3)  indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju ,

4)  zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,

5) ochrony przed wszystkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, ochrony i poszanowania jego godności osobistej

6) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo - dydaktycznym,

7) edukacji w środowisku rówieśniczym,

8) reprezentowania przedszkola na zewnątrz poprzez udział w imprezach, konkursach, uroczystościach,

7.9.   Dyrektora może podjąć decyzję  o skreśleniu z listy dzieci przyjętych do przedszkola w przypadku:

1)  braku zgłoszenia się do przedszkola w terminie 2 tygodni od rozpoczęcia roku szkolnego i nie usprawiedliwienia w tym terminie przyczyny nieobecności,

2)  braku wiadomości o przyczynie nieobecności dziecka trwającej jeden miesiąc i po uprzednim pisemnym zawiadomieniu rodziców,

3)  nieregularnego uiszczania przez rodziców opłat za usługi świadczone przez przedszkole,

4)  nieprzestrzegania przez rodziców postanowień statutu przedszkola.

7.10.  Skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dziecka odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

 

Rozdział 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1.  Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

8.2.  Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej : dyrekcję,nauczycieli,rodziców i pracowników technicznych ,

8.3.  Zmiany do statutu są wprowadzane  przez Organ Prowadzący przedszkole

8.4. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

       1) umieszczenie statutu na stronie internetowej przedszkola,

       2) udostępnienie statutu przez dyrektora przedszkola.

8.5.Administratorem  danych osobowych rodziców oraz danych osobowych dzieci jest  Przedszkole  Niepubliczne

     Chatka  Skrzatka    ul. A. Mickiewicza  31/1  59-220  Legnica

     1) Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO i innymi przepisami wskazanymi w Podstawach

         prawnych działalności Przedszkola - w celu w jakim zostały nam przekazane (tj.w celu rekrutacji dzieci do

         przedszkola  ,realizacji  usług dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych - podstawa prawna: art.6 ust.1

         pkt b RODO ) w celu  wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze ( np.realizacja

         obowiązku wynikającego a przepisów prawa podatkowego,dochodzenie i obrona przed roszczeniami,

         realizacja obowiązków wynikających  z ustawy o systemie oświaty - art.6 ust.1 pkt c RODO)

         w celu ochrony żywotnych interesów osoby  , której dane dotyczą (w szczególności danych dotyczących

         stanu zdrowia dziecka - art 9 ust.2 pkt c RODO) i innych uzasadnionych interesów Administratora (tj.

         informowanie o wydarzeniach w przedszkolu,przesyłanie innych  ważnych  komunikatów przez okres

         niezbędny do realizacji celu. Dane osobowe Rodziców ,jak i dane osobowe ich dzieci mogą być również

         przetwarzane  za zgodą wyrażoną  zgodnie z art.6 ust1pkt a RODO .

      2) Podanie danych osobowych  ma charakter dobrowolny jednak ich  brak  może  uniemożliwić realizację

          celu , w jakim zostały nam przekazane.

      3) Rodzicom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i danych  ich dzieci oraz prawo  ich usunięcia

          sprostowania, prawo wniesienia sprzeciwu,  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu

         na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

      4) Podane dane mogą być udostępnione innym odbiorcom tj. podwykonawcom naszych usług (np. podmiotom

          realizującym zajęcia dodatkowe w przedszkolu) ,  biurom rachunkowym, którzy przetwarzać będą dane 

          osobowe Rodziców lub ich dzieci na Zlecenie Administratora i wyłącznie zgodnie z jego  zaleceniami  we

          wskazanym celu i zakresie oraz Urzędowi Gminy i innym podmiotom publicznym  o ile  przepisy prawa

          zobowiązują do tego Przedszkole

 8.5 Poprawki do Statutu wprowadzono Zarządzeniem Organu Prowadzącego nr23/2018/2019     z dnia       31.08.2018 r. (podstawa prawna pkt 1)

8.6 Statut wchodzi w życie z dniem 01.09.2022 r.