Rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Realizacja podstawy programowej odbywa się w godzinach 8:00 – 13:00.

1. Co najmniej 1/5 czasu - Zabawa dzieci . W tym czasie dzieci bawią się swobodnie przy niewielkim udziale nauczyciela.

2. Najwyżej 1/5 czasu - Zajęcia dydaktyczne. Różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według programu wychowania przedszkolnego.

3. Co najmniej 1/5 czasu; a w przypadku dzieci młodszych co najmniej 1/4 czasu. - Zajęcia na świeżym powietrzu; Dzieci spędzają ten czas na placu zabaw w parku, na wycieczkach, spacerach. Organizowane są gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze.

4. 2/5 czasu - Zajęcia według uznania nauczyciela. Nauczyciel może dowolnie zagospodarować ten czas, uwzględniając możliwości, zainteresowania, wiek dzieci, intensywność zajęć. W tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne.

 

Organizacja czasu zajęć rozliczana jest tygodniowo. Proporcje organizowania czasu zajęć mają na celu prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz odpowiedni przebieg wychowania i kształcenia dziecka. Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii rodziców. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do potrzeb dzieci wynikających z ich rozwoju, warunków życiowych, wieku i założeń programowych przedszkola. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza powinna być organizowana odpowiednio do potrzeb dzieci i prowadzona na podstawie przyjętego programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do nowej podstawy programowej.

Według nowej postawy programowej podstawowymi formami organizacyjnymi zajęć w przedszkolu powinny być:

zabawy dowolne dzieci oraz zabawy/ruch na świeżym powietrzu. Dzieci uczestniczą także w zajęciach dodatkowych, organizowanych na terenie przedszkola. Ramowy rozkład dnia powinien najlepiej przedstawiać integrację treści wychowawczo-dydaktycznych, jakie przedszkole oferuje dzieciom.

RAMOWY ROZKŁAD  DNIA  ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI PODSTAWY PROGRAMOWEJ

06.00 - 08.15 - Przyjście dzieci do przedszkola -zabawy dowolne w/g zainteresowań dzieci.

08.15 - 08.30 - Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.

08.30 - 09.00 - Śniadanie  wszystkich grup

09.15 - 10.30 - Realizacja zadań edukacyjnych w poszczególnych grupach.

10.30 - 11.15 - Rytmika,taniec nowoczesny,kinezyterapia, logorytmika -zgodnie z planem zajęć

                                                    Gr.  III

11.15 - 130 -  Czynności porządkowo-higieniczne, przygotowanie do obiadu.

11.30 - 12-00 - Obiad

12.00 - 13.15 - Odpoczynek poobiedni /spacer,zajęcia w parku

13.15 - 14.45 - Zajęcia plastyczne, umuzykalniające, teatralne, badawcze.

15.00 - 15.30 -  Podwieczorek

                                          Gr.  I ,II

11.15- 12.00 - Spacer , zajęcia w parku

12.00- 12.15 - Czynności porządkowo-higieniczne,przygotowanie do obiadu

12.15-12.45 - Obiad

12.45-15.30 - Zajęcia plastyczne,umuzykalniające,teatralne,badawcze

15.30-15.45 -Podwieczorek

ZAJĘCIA Z GRUPĄ POPOŁUDNIOWĄ

15.45 - 17.45 - Zajęcia plastyczne, .umuzykalniające , konstrukcyjne

17.45 - 18.00 - Czynności porządkowo - higieniczne

18.00 - 18.20 - Posiłek  wieczorny

18.30 - 19.30 - Zabawy  i gry  dydaktyczne  wg zainteresowań dzieci

19.30 - 19.45 - Czynności porządkowo - higieniczne

19.45 - 20.00  ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI