Koncepcja pracy przedszkola

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO „CHATKA SKRZATKA”  W  LEGNICY

„PRZEDSZKOLE JEST MIEJSCEM ZABAWY, KTÓRA PEŁNI FUNKCJE DYDAKTYCZNE I WYCHOWAWCZE ”

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w następujących aktach prawnych:

1.         „Ustawie o systemie oświaty” oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w „Podstawie programowej wychowania przedszkolnego”, 

2.         Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U,Nr 168, poz. 1324)

ŹRÓDŁA OPRACOWANIA KONCEPCJI

Punktem wyjścia stanowiącym opracowanie koncepcji były wymagania odnoszące się do edukacji przedszkolnej, które stanowią załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Zabawa jako podstawowa forma kształtowania pozytywnych zachowań dzieci w naszym przedszkolu

Uznajemy, że poprzez zabawę będziemy:

*          Dostarczać dziecku wiedzy o samym sobie

*          Wyrabiać szacunek do siebie i motywacje to wytrwałości

*          Kształtować umiejętność radzenia sobie z emocjami

*          Uczyć dzieci umiejętności porozumiewania się z innymi

*          Uczyć bycia w społeczeństwie i pracy w zespole

*          Przygotowywać do świadomego podejmowania decyzji moralnie słusznych oraz niezależnego myślenia

*          Wyrabiać umiejętność radzenia sobie ze stresem oraz odnajdowania spokoju wewnętrznego

*          Uczyć radzenia sobie w sytuacjach krytycznych i rozwiązywania konfliktów

*          Kształtować uczucia empatii, szacunku i tolerancji.

Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza w naszym przedszkolu opiera się na następujących dokumentach:

- Statut Przedszkola

- Nowa Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego

- Program wychowania przedszkolnego „Razem w przedszkolu”. Program jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego zatwierdzonego przez MEN (Dz. U. Nr 4 poz. 17, rozporządzenie MEN z dnia 15 stycznia 2009). Został stworzony z myślą o nauczycielach korzystających z materiałów Razem w przedszkolu oraz ABC. Treści w programie są ułożone spiralnie i koncentrycznie na trzech poziomach wiedzy i umiejętności. Zostały dobrane i dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym w tym również dzieci sześcioletnich, które przez najbliższe trzy lata mogą również uczęszczać do przedszkola.

- Program edukacyjny „Dziecięca matematyka” prof.E.Grusczyk-Kolczyńskiej i E.Zielińskiej

- Koncepcja pracy przedszkola

- Program wychowawczy przedszkola

- Kodeks przedszkolaka

- Autorski „Program adaptacyjny”

- Kierunek  pracy na bieżący rok szkolny zgodnie z założeniami MEN.

Ponadto w przedszkolu obowiązują następujące procedury bezpieczeństwa, które zawierają strategię działań wychowawczych  i zapobiegawczych

- Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

- Procedura przepływu informacji pomiędzy przedszkolem, a rodzicami

- Procedura organizowania wyjść i wyjazdów poza teren przedszkola

- Procedura bezpieczeństwa dzieci podczas ich pobytu w przedszkolu

- Procedura dopuszczenia do użytku programu Programy Wychowania Przedszkolnego.

Wszystkie wymienione dokumenty znajdują się do wglądu u dyrektora placówki.