POLITYKA OCHRONY DZIECI w Przedszkolu Niepublicznym "Chatka Skrzatka"

             Polityka ochrony dzieci

 

w Przedszkolu Niepublicznym „Chatka Skrzatka”   w Legnicy

 

Preambuła

 

Niniejszy dokument powstał, by zapewnić wychowankom Przedszkola Niepublicznego „Chatka Skrzatka” harmonijny rozwój w atmosferze bezpieczeństwa, akceptacji i szacunku.

 

Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych pracowników przedszkola jest działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie.  Kierując się dobrem dzieci pracownicy placówki dążą do ich wszechstronnego rozwoju z poszanowaniem ich praw. Pracownik placówki traktuje dziecko z szacunkiem oraz uwzględnia jego potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie przez pracownika wobec dziecka przemocy w jakiejkolwiek formie.

Pracownik placówki , realizując te cele , działa w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych obowiązujących w placówce oraz swoich kompetencji.

 

Rozdział I

Objaśnienia terminów

 

§1

 

1.Pracownikiem przedszkola jest osoba zatrudniona na podstawie umowyo pracę , wolontariusze oraz stażyści.

 

1.    Dzieckiem jest każda osoba do ukończenia 18 roku życia.

2.    Opiekunem dziecka jest osoba uprawniona do reprezentacji dziecka,    w szczególności jego przedstawiciel ustawowy (rodzic/opiekun prawny) lub inna osoba uprawniona do reprezentacji na podstawie przepisów szczególnych lub orzeczenia sądu (w tym: rodzina zastępcza).

3.    Zgoda opiekuna dziecka oznacza zgodę co najmniej jednego z opiekunów dziecka. Jednak w przypadku braku porozumienia między opiekunami dziecka należy poinformować opiekunów o konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez sąd rodzinno- opiekuńczy.

4.    Przez krzywdzenie dziecka należy rozumieć popełnienie czynu zabronionego na szkodę dziecka przez jakąkolwiek osobę, w tym pracownika placówki lub zaniedbywania dziecka przez osoby zobowiązane do opieki nad nim.

5.    Osoba odpowiedzialna za Internet to wyznaczony przez dyrektora przedszkola pracownik, sprawujący nadzór nad korzystaniem  z Internetu przez dzieci na terenie placówki oraz nad bezpieczeństwem dzieciw Internecie.

6.    Osoba odpowiedzialna za Politykę ochrony dzieci to wyznaczony przez dyrektora placówki pracownik sprawujący nadzór nad realizacją Polityki ochrony dzieci w przedszkolu.

7.    Daną osobową dziecka jest każda informacja  umożliwiająca identyfikację dziecka.

 

Rozdział II

Zasady obowiązujące w przedszkolu w zakresie kontaktów pracownikówz dziećmi oraz stosowania kar i nagród

 

Celem tego rozdziału jest ustalenie zasad panujących w przedszkolu w zakresie kar i nagród, samoobsługi, higieny posiłków oraz bezpośredniego kontaktu  z dzieckiem.

 

§2

 

Kary i nagrody

 

1.    Stosowany w przedszkolu system kar i nagród ma na celu wzmacnianie pozytywnych zachowań i eliminowanie negatywnych  oraz regulację funkcjonowania grupy.

2.    Kary i nagrody są stosowane z uwzględnieniem praw dzieckai poszanowanie godności.

3.    Nauczyciele zobowiązani są do zapoznania wychowanków oraz rodziców dzieci z panującym w przedszkolu systemem kar i nagród.

4.    Nagrodę stanowi: pochwała indywidualna, nagroda rzeczowa, pochwała na tle grupy (wyróżnienie dziecka), pochwała do rodzica, brawa dla dziecka.

5.    Karę stanowi: odsunięcie od zabawy, zmiana aktywności, zwrócenie uwagi, odebranie przywileju.

6.    Niedopuszczalne są kary: cielesne (szarpanie, bicie, popychanie), słowne (wyzywanie, wyśmiewanie, krzyczenie), zmuszanie, negowanie uczuć.

7.    W każdej sytuacji dziecko informowane jest o konsekwencji nieodpowiedniego zachowania.

 

§3

 

Samoobsługa, higiena, posiłki

 

1.    W razie potrzeby pracownik pomaga podczas posiłków, ubieraniai rozbierania dziecka.

2.    Pracownik nadzoruje czynności higieniczne (mycie rąk, korzystanie z toalety, czyszczenie nosa, mycie zębów).

3.    Pracownik nadzoruje dzieci w zakresie utrzymywania porządku w swoich rzeczach.

  

§4

 

Bezpośredni kontakt z dziećmi

 

1.    Pracownicy placówki zobowiązani są do odnoszenia się z szacunkiem do dziecka wydając dzieciom polecenia rzeczowo, jasno i konkretnie.

2.    Pracownicy zobowiązani są do spokojnego tłumaczenia dziecku oraz rozmowy z dzieckiem z pozycji dziecka (kontakt wzrokowy).

 

Rozdział III

Rozpoznawanie i reagowanie na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci

 

§5

 

1.    Pracownicy przedszkola posiadają wiedzę i w ramach wykonywanych obowiązków zwracają uwagę na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci.

2.    W sytuacji krzywdzenia dziecka ze strony pracownika świadek zdarzenia zobligowany jest do zwrócenia uwagi pracownikowi, zgłoszenia incydentu dyrektorowi placówki.

3.    W razie potrzeby dyrektor interweniuje przepisami prawnymi kodeksu pracy.

4.    W przypadku zidentyfikowania czynników ryzyka, pracownicy placówki zwracają się do osoby odpowiedzialnej za realizację polityki ochrony dzieci , która podejmuję rozmowę z rodzicami ,przekazując informacje na temat dostępnej oferty wsparcia i motywując ich do szukania dla siebie pomocy.

5.    Pracownicy monitorują sytuację i dobre samopoczucie dziecka.

 

Rozdział IV

Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka

 

§6

 

W przypadku stwierdzenia przez pracownika przedszkola podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone , pracownik ma obowiązek sporządzenia notatki służbowej i przekazania uzyskanej informacji osobie odpowiedzialnej za politykę ochrony dzieci.

 

§7

 

1.    Osoba odpowiedzialna za Politykę ochrony dzieci informuje dyrektora   o stwierdzeniu podejrzenia krzywdzenia dziecka, wzywa opiekunów dziecka, oraz informuje ich o podejrzeniu.

2.    Osoba odpowiedzialna za Politykę ochrony dzieci sporządza opis sytuacji przedszkolnej i rodzinnej dziecka na podstawie rozmów z dzieckiem, nauczycielami, wychowawcą i rodzicami oraz plan pomocy dziecku.

3.    Plan pomocy dziecku powinien zawierać wskazania dotyczące :

 

a.  podjęcia przez instytucję działań w celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa, w tym zgłoszenie podejrzenia krzywdzenia do odpowiedniej instytucji;

b.    wsparcia , jakie placówka zaoferuje dziecku;

c.   skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki pomocy dziecku, jeżeli istnieje taka potrzeba.

 

§8

 

1.    W sprawach budzących wątpliwości , skomplikowanych lub gdy osoba odpowiedzialna za politykę ochrony dzieci uzna to za konieczne dyrektor powołuje zespół interwencyjny w skład którego wchodzą : psycholog, wychowawca dziecka, dyrektor, osoba odpowiedzialna za Politykę ochrony dzieci.

2.    Zespół interwencyjny sporządza plan pomocy dziecku, spełniający wymogi określone w § 5 pkt.3 Polityki, na podstawie opisu sporządzonego przez członków zespołu.

3.  W przypadku gdy podejrzenie krzywdzenia zgłosili opiekunowie dziecka, powołanie zespołu jest obligatoryjne. Zespół interwencyjny wzywa opiekunów dziecka na spotkanie wyjaśniające, podczas którego może zaproponować opiekunom zdiagnozowanie zgłaszanego  podejrzenia. Ze spotkania sporządza się protokół.

 

§ 9

 

1.    Plan pomocy dziecku jest przedstawiany przez osobę odpowiedzialną za Politykę ochrony dzieci w przedszkolu rodzicom/ opiekunom z zleceniem współpracy przy jego realizacji.

2.Dyrektor informuje rodziców/opiekunów o obowiązku placówki zgłoszenia podejrzenia krzywdzenia dziecka do odpowiedniej instytucji (prokuratura lub sąd rodzinno-opiekuńczy, lub przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego).

3.Dyrektor przedszkola, po poinformowaniu rodziców ,składa zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa do prokuratury/policji lub wniosek o wgląd w sytuację rodziny do Sądu Rejonowego , Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, lub przesyła formularz „Niebieska Karta-A” do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego.

4.    Dalszy tok postępowania leży w kompetencjach instytucji, do której zostało skierowane zawiadomienie.

5.   W przypadku gdy podejrzenie krzywdzenia zgłosili opiekunowie dziecka a podejrzenie to nie zostało potwierdzone, należy o tym fakcie poinformować opiekunów dziecka na piśmie.

 

§ 10

 

1.    Z przebiegu interwencji sporządza się kartę interwencji, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Polityki. Kartę załącza się do dokumentacji pobytu dziecka w przedszkolu.

2.Wszyscy pracownicy przedszkola i inne osoby, które w związkuz wykonywaniem obowiązków służbowych podjęły informacjęo krzywdzeniu dziecka lub informacje z tym związane , są zobowiązane do zachowania tych informacji w tajemnicy, wyłączając informacje  przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.

 

Rozdział V

Zasady danych osobowych dziecka

 

§ 11

 

1.    Dane osobowe dziecka podlegają ochronie na zasadach określonych     w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych.

2.    Pracownik przedszkola ma obowiązek zachowania w tajemnicy danych osobowych , które przetwarza oraz zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem.

3.  Dane osobowe dziecka są udostępniane wyłącznie osobom i podmiotom uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów.

4.    Pracownik przedszkola jest uprawniony przetwarzania dany osobowych dziecka i udostępniania tych danych w ramach zespołu interdyscyplinarnego, powołanego w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 

§ 12

 

Pracownik przedszkola może wykorzystać informacje o dziecku w celach szkoleniowych lub edukacyjnych wyłącznie z zachowaniem anonimowości dziecka oraz w sposób umożliwiający identyfikację dziecka.

 

Rozdział VI

Zasady ochrony wizerunku dziecka

 

§ 13

 

Przedszkole, uznając prawo dziecka do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewnia ochronę wizerunku dziecka.

 

§ 14

 

1.Pracownikowi przedszkola nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów utrwalania wizerunku dziecka (filmowanie, fotografowanie, nagrywanie głosu dziecka) na terenie placówki bez pisemnej zgody opiekuna dziecka.

2.    W celu uzyskania zgody opiekuna dziecka na utrwalenie wizerunku dziecka, pracownik przedszkola może skontaktować się z opiekunami dziecka i ustalić procedurę uzyskania zgody. Niedopuszczalne jest podanie przedstawicielowi mediów danych kontaktowych do opiekuna dziecka- bez wiedzy i zgody tego opiekuna.

 

§ 15

 

1.    Upublicznienie przez pracownika przedszkola wizerunku dziecka , utrwalonego w jakiejkolwiek formie (fotografia, nagranie audio-video) , wymaga pisemnej zgody opiekuna dziecka.

2.    Przed utrwaleniem wizerunku dziecka należy dziecko oraz opiekuna poinformować o tym, gdzie będzie umieszczony zarejestrowany wizerunek i w jakim kontekście będzie wykorzystany.

 

§ 16

 

1.Pracownik przedszkola nie udostępnia przedstawicielom mediów informacji o dziecku ani jego opiekunie.

2.    Pracownik przedszkola, w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach, może skontaktować się z opiekunem dziecka i zapytać go o zgodę na podanie jego danych  kontaktowych przedstawicielom mediów.           W wypadku wyrażenia zgody, nauczyciel podaje przedstawicielowi mediów dane kontaktowe do opiekuna mediów.

3.  Pracownik przedszkola nie kontaktuje przedstawicieli mediów z dziećmi.

4.Pracownik przedszkola nie wypowiada się w kontakciez przedstawicielami mediów o sprawie dziecka lub jego opiekuna. Zakaz ten dotyczy także sytuacji, gdy pracownik jest przeświadczony, że jego wypowiedź nie jest w żaden sposób utrwalana.

5.    Pracownik przedszkola, w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach, może wypowiedzieć się w kontakcie z przedstawicielami mediówo sprawie dziecka lub jego opiekuna – po wyrażeniu pisemnej zgody przez opiekuna.

 

§ 17

 

1.    W celu realizacji materiału medialnego można udostępnić mediom wybrane pomieszczenia placówki.

2.    Rodzice podpisują oświadczenie, że nie będą upubliczniać zdjęć, filmów nagranych na terenie przedszkola z udziałem dzieci i pracowników przedszkola.

 

Rozdział VII

Zasady dostępu dzieci do internetu

 

§ 18

 

1.Przedszkole, zapewniając dzieciom dostęp do internetu, jest zobowiązane podejmować działania zabezpieczające przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju; w szczególności przedszkole zobowiązane jest zainstalowaći aktualizować oprogramowanie zabezpieczające. 

2.  Na terenie placówki dostęp dziecka do internetu możliwy jest wyłącznie pod nadzorem pracownika przedszkola.

3.Pracownik przedszkola ma obowiązek informowania dzieci o zasadach bezpiecznego korzystania z internetu. Pracownik placówki czuwa także nad bezpieczeństwem korzystania z internetu przez dzieci.

4.  Nauczyciel przeprowadza z dziećmi cykl zajęć na temat bezpiecznego korzystania z internetu.

 

Rozdział VIII

Monitoring stosowania Polityki

 

§ 19

 

1.Dyrektor placówki wyznacza Sylwię Paluch, jako osobę odpowiedzialną za Politykę ochrony dzieci w przedszkolu.

2.Osoba, o której mowa w punkcie poprzedzającym, jest odpowiedzialna za monitorowanie realizacji Polityki, za reagowanie na sygnały naruszenia Polityki oraz za proponowanie zmian w Polityce. Przeprowadza ona wśród pracowników przedszkola raz na 6 miesięcy ankietę monitorującą poziom realizacji Polityki. Wzór ankiety stanowi załącznik nr 2.

3.  W ankiecie pracownicy przedszkola mogą zaproponować zmiany Polityki oraz wskazywać naruszenia Polityki w placówce.

4.  Osoba, o której mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu, dokonuje opracowania wypełnionych przez pracowników placówki ankiet. Sporządza na tej podstawie raport z monitoringu, który następnie przekazuje dyrektorowi przedszkola.

5.Dyrektor, w porozumieniu z rada pedagogiczną przedszkola, wprowadza do Polityki niezbędne zmiany i ogłasza pracownikom przedszkola nowe brzmienie Polityki.

 

Rozdział IX

Przepisy końcowe

 

§ 20

1.    Polityka wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.

2.Ogłoszenie następuje w sposób dostępny dla pracowników przedszkola,     w szczególności poprzez wywieszenie w miejscu ogłoszeń dla pracowników lub poprzez przesłanie jej tekstu drogą elektroniczną. Polityka i zasady ochrony dzieci, obowiązują wszystkich pracowników, a znajomość jej treści potwierdzają własnoręcznym podpisem.  

3.Polityka ochrony dzieci udostępniona jest każdemu rodzicowi za pomocą strony internetowej naszego przedszkola, gazetki ściennej skierowanej głównie do rodziców.

 

 

Opracowała: Teresa Sieradzka

Dyrektor Przedszkola Niepublicznego

„Chatka Skrzatka” w Legnicy


--------------------------------------------------------------------------------

 

Załącznik nr 1

 

 

Karta interwencji

 

Imię i nazwisko dziecka

 

 

Przyczyna interwencji

 

 

 

 

 

Osoba zawiadamiająca           o podejrzeniu krzywdzenia

 

Opis działań podjętych przez osobę odpowiedzialną za Politykę Ochrony Dzieci

Data

Działanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkania z rodzicami

Data

Opis spotkania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma podjętej interwencji (zakreślić właściwe)

 

Ø  Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,

Ø  Wniosek o wgląd w sytuacje dziecka/rodziny,

Ø  Inny rodzaj interwencji (jaki?)

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

Dane dotyczące interwencji (nazwa organu, do którego zgłoszono interwencję            i data interwencji)

 

 

 

 

 

Wyniki interwencji: działania organów wymiaru sprawiedliwości, jeśli instytucja uzyskała informacje                             o wynikach/działaniach placówki/ działaniach rodziców

Data

Działanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Załącznik nr 2


MONITORING STANDARDÓW – ANKIETA

 

1.     Czy znasz dokument Polityka ochrony dzieci?

Ø  Tak

Ø  Nie

 

2.     Czy zapoznałe/łaś się z treścią tego dokumentu?

Ø  Tak

Ø  Nie

 

3. Czy stosujesz w swojej pracy Politykę?

Ø  Tak

Ø  Nie

 

4.Czy w Twoim miejscu pracy, według Twojej oceny, przestrzegana jest Polityka?

Ø  Tak

Ø  Nie

 

5. Czy zaobserwowałeś/łaś naruszenie Polityki w swoim miejscu pracy?

Ø  Tak

Ø  Nie

 

1.     Czy masz jakieś uwagi/poprawki do Polityki? Jakie?

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

 

2.     Jaki punkt/zagadnienie należałoby do niej włączyć? Dlaczego? Jakie regulacje proponujesz?

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

             

3.     czy jakiś punkt/zagadnienie należałoby usunąć? Jaki? Dlaczego?

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

 

4.     Czy jakiś punkt/zagadnienie należałoby zmienić? Jaki? Dlaczego?  W jaki sposób?

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

……………………………………………………